Вмрежување
Во стотици ги броиме реализираните инсталации во сегментот на Пристапните радио мрежи или Јадрените мрежи. Почнувајќи од најраните цртежи или пресметките за покривање до пуштање на работа на комплетно решение, ние сме потполно екипирани со кадар и алатки.

Широкопојасни микробранови врски за државните универзитети

Проект испорачан на јавното претпријатие Македонската Академска Истражувачка Мрежа (МАРНЕТ) со фокус на интерконективност на државните универзитети. повеќе..