Вмрежување

Мобилна и Безжична мрежа

Нудиме консултатнски услуги, како и дизајн, имплементација, интеграција, превентивно и корективно одржување на сите технологии за безжичен пристап.

Соработка и дигитално присуство

Унифицираната комуникација и соработка (Unified communication and collaboration - UCC) е светски тренд. Како резултат на новите форми на соработка, се создаваат оптимизирани процеси и поголема удобност и практичност за корисниците. Сепак, стандардизираната околина за апликација, исто така, претставува потенцијалнa опасност. Затоа, безбедноста на информациите е клучен проблем во дизајнирањето и имплементацијата на архитектурата на UCC. И тоа е нешто за што можеме да разговараме.

LAN/WAN

Решенија за жична и безжична мрежна инфраструктура, широк спектар на интерконективни модели на мали и големи мрежни средини прилагодени на потребите на клиентите и условите на локацијата.

NETRA

Copyright © 2019 Netra Ltd. | All Rights Reserved.